Drukuj

Nasz odział kancelarii działający w Wągrowcu zajmuje się przygotowywaniem odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie odmowy przyznania przez ZUS renty z tytułu niezdolności do pracy. W tym celu przedstawiamy Państwu naczelną zasadę: nigdy proszę nie zapominajcie Państwo o sporządzeniu sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS nieprzyznającego Państwu niezdolności do pracy. Jest to przesłanka nadrzędna, ponieważ brak sprzeciwu powoduje zazwyczaj odrzucenie przez Sąd Okręgowy w Poznaniu (jak i inne sądy w Polsce rozpatrujące odwołania od decyzji organów rentowych) odwołania od decyzji ZUS.

 

Na szczęście, w pewnych sytuacjach możliwym jest złożenie skutecznego odwołania od decyzji ZUS i to bez składania wcześniejszego sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. O tej możliwości jest właśnie ten artykuł.

 

Pojawiają się klienci w Wągrowcu, jak i w biurze w Chodzieży, którzy nie składali sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. Czasem od wydania orzeczenia lekarza orzecznika ZUS do wydania decyzji o odmowie przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy mijają tygodnie, jak nie miesiące (jak np. w przypadku decyzji ZUS wydawanych przez jednostki ZUS realizujące umowy międzynarodowe w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego). Jeśli w tym czasie pojawiły się nowe okoliczności dotyczące niezdolności do pracy, które powstały po dniu wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, od którego nie wniesiono sprzeciwu, lub orzeczenia komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, organ rentowy nie przekazuje odwołania do sądu, lecz kieruje do lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do ponownego rozpatrzenia.

Podstawą powyższej regulacji jest art. 4779 § 21 kpc, zgodnie z którym „jeżeli w odwołaniu od decyzji organu rentowego wskazano nowe okoliczności dotyczące niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji albo stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, które powstały po dniu wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, od którego nie wniesiono sprzeciwu, lub orzeczenia komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, organ rentowy nie przekazuje odwołania do sądu, lecz kieruje do lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do ponownego rozpatrzenia. Organ rentowy uchyla decyzję, rozpatruje nowe okoliczności i wydaje decyzję, od której przysługuje odwołanie do sądu. Przepis ten stosuje się także wówczas, gdy nie można ustalić daty powstania wskazanych w odwołaniu nowych okoliczności”.

 

Zgodnie z powyższym, ZUS powinien w konsekwencji uchylić zaskarżoną decyzję i po badaniu lekarza orzecznika ZUS wydać nową decyzję, od której odwołującemu będzie przysługiwać odwołanie. Dodatkowo, ZUS nie powinien kierować przedmiotowego odwołania do Sądu na obecnym etapie.

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie postępowań w zakresie odwołań od decyzji ZUS w zakresie renty z tytułu niezdolności do pracy, zapraszam Państwa do kontaktu w kancelarii w Wągrowcu bądź w Chodzieży, bądź kontaktu telefonicznego pod numerem tel.: 690 539 512.

Cofnij