Drukuj

Na mocy umowy darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku.

Umowa ta powinna mieć formę aktu notarialnego, mimo niezachowania wskazanej formy umowa będzie ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

 

Czy można dokonać darowizny na rzecz małoletniego?

 

Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną. Natomiast pełną zdolność do czynności prawnych, tj. zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań z chwilą ukończenia pełnoletności.

Osoby, które nie ukończyły lat trzynastu nie mają zdolności do czynności prawnych.

Małoletni między 13 a 18 rokiem życia nabywają ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 

Zatem, gdyby darowizna była dokonana na rzecz małoletniego do 13 roku życia to jego rodzice bądź opiekunowie prawni mają prawo do zarządzania jego majątkiem. Gdyby, np. ciocia chciała dokonać darowizny na rzecz małoletniego rodzice bądź opiekunowie prawni obowiązani są do złożenia wniosku do sądu rejonowego, aby ten udzielił zgodę na zawarcie umowy w imieniu małoletniego dziecka, które nie ukończyło 13 lat.

Gdyby natomiast małoletni miał ukończone lat 13, w związku z czym posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wówczas jego rodzice lub opiekunowie prawni obowiązani są jedynie do wyrażenia zgody na dokonanie czynności.

 

Mimo ukończenia przez dziecko 13 roku życia do osiągnięcia przez niego pełnoletności, a co za tym idzie pełnej zdolności do czynności prawnych jego rodzice bądź opiekunowie prawni nadal zarządzają majątkiem małoletniego.

 

Aby dokonać darowizny na rzecz małoletniego w umowie należy wskazać dane darczyńcy, obdarowanego dziecka i opiekunów prawnych, którzy w jego imieniu tę umowę zawierają.

 

Na mocy umowy darowizny można przenieść własność nieruchomości.

 

Czy rodzice w imieniu małoletniego dziecka mogą wyrazić zgodę na przyjęcie nieruchomości bez wcześniejszego zezwolenia sądu?

Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 30 kwietnia 1977 r., sygn. akt III CZP 73/76: ,,rodzice mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego przewidzianego w art. 101 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nabywać dla małoletniego dziecka nieruchomości na podstawie umowy darowizny w stanie wolnym od zobowiązań wobec darczyńcy lub osób trzecich.”

Cofnij