Drukuj

Postępowanie spadkowe toczy się w sądzie rejonowym właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może zgłosić każdy kto ma w tym interes. Zatem nie są to wyłącznie spadkobiercy.

 

We wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy wskazać:

 

się oni uczestnikami postępowania spadkowego

śmierci i miejsce jej ostatniego zamieszkania,

 

Zapewnienie spadkowe:

 

Ma na celu potwierdzenie przez sąd, że poza ustalonymi nie ma innych spadkobierców.
Osoba składająca zapewnienie spadkowe powinna złożyć oświadczenie co do wszystkiego co jest mu wiadome: o tym, czy istnieją lub nie osoby, które wyłączałyby znanych spadkobierców od dziedziczenia lub dziedziczyłyby wraz z nimi i o tym, czy istnieje testament spadkodawcy.

 

Wystarczy, że zapewnienie spadkowe złoży tylko jeden ze spadkobierców.

 

Sąd spadku wzywa wnioskodawcę i uczestników postępowania.

 

Czy ich obecność jest zatem obowiązkowa?

 

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku toczy się w postępowaniu nieprocesowym. Zgodnie z art. 513 kodeksu postępowania cywilnego niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionych zarówno wnioskodawcy jak i uczestników postępowania nie daje podstaw do zawieszenia postępowania.

 

Jak zwrócono uwagę powyżej sąd spadku obowiązany jest do przyjęcia zapewnienia spadkowego,wystarczające będzie gdy złoży go tylko jeden ze spadkobierców. W związku z czym obecność pozostałych nie jest wymagana.

 

Nieobecność na rozprawie spadkowej nie powoduje utraty udziału w spadku.

 

Co w przypadku, gdy żaden ze spadkobierców nie może złożyć zapewnienia spadkowego?

 

Jeżeli zapewnienie nie było złożone albo jeżeli zapewnienie lub inne dowody nie będą uznane przez sąd za wystarczające, postanowienie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku może zapaść dopiero po wezwaniu spadkobierców przez ogłoszenie.

 

Powyższe ogłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, zawód oraz ostatnie miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy; datę śmierci spadkodawcy; wskazanie majątku pozostałego po spadkodawcy; wezwanie, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

Ogłoszenie zostaje umieszczone w piśmie poczytnym na całym obszarze Polski oraz zostaje podane publicznie do wiadomości w ostatnim miejscu zwykłego pobytu spadkodawcy. Powinno się to odbyć w sposób uwzględniający zwyczaje panujące na tym obszarze.

 

Cofnij