Nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij

Jak radca prawny często przychodzi mi się w ostatnich latach spotykać z problematyką ubezpieczeń rent odroczonych, zawieranych przez ubezpieczonych z PZU na Życie S.A.

Polisy te były bardzo popularne w latach 70-tych i 80-tych XX wieku. Zgodnie z treścią ogólnych warunków ubezpieczenia, w szczególności § 4 ust. 2 OWU rent odroczonych, umowa przewidywała dwa odrębne świadczenia: świadczenie renty comiesięcznej wypłacane dożywotnio ubezpieczonemu i jednorazowe świadczenie w wysokości wpłaconych składek tzw. świadczenie pośmiertne wypłacane uposażonemu. Początek płatności renty zawsze ma charakter płatności odroczonej, rozpoczynającej się zazwyczaj kilkanaście lat po terminie wpłaty przez ubezpieczonego kwoty składki. Zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia renty odroczonej, ubezpieczyciel według taryfy XII miał wypłacić uposażonemu jednorazowe świadczenie w wysokości wpłaconych składek, bez względu na to, czy śmierć ubezpieczonego nastąpiła przed, czy po terminie płatności renty.

Podstawę wypłaty obu świadczeń (renty comiesięcznej oraz świadczenia pośmiertnego) zawsze stanowi kwota składki opłacanej z początkiem zawierania umowy.

Powszechnie umowy ubezpieczenia rent odroczonych wg taryfy XII były w latach 90-tych przekształcane na rentę natychmiast płatną (bardzo często na taryfę XVIII), która przewidywała wypłatę dożywotniej renty na rzecz osoby ubezpieczonej oraz jednorazowe świadczenie pośmiertne należne osobie uposażonej w polisie. Zmiana nazwy polisy miała charakter techniczny i jej celem była odpowiednia identyfikacja polisy w celu umożliwienia jej wypłaty w odpowiednim systemie prowadzonym przez PZU na Życie. Taryfa XVIII rent płatnych jest wewnętrzną taryfą i pochodzi z taryfy XII rent odroczonych. Zamiana rent odroczonych na natychmiast płatne była czysto techniczną operacją.

W całym przedstawianym zagadnieniu problemem zawsze jest sposób naliczenia wypłaty przez PZU na Życie zarówno renty comiesięcznie płatnej, jak i wysokość świadczenia pośmiertnego. We wszystkich postępowaniach, w którym reprezentowałem swoich Klientów, oba świadczenia były wypłacane przez PZU na Życie w formie rażąco niedowartościowanej.

Przykłady wymienionego niedowartościowania świadczenia można mnożyć bez liku. Przykład? Klient jako uposażony otrzymał 6000 zł. Wersja finalna, po złożeniu przez nas odwołania od decyzji i złożenia sprawy do Sądu to kwota blisko 13-krotnie wyższa. Ostatecznie środki, które PZU na Życie musiał wypłacić Klientowi stanowiły kwotę ok. 80 000 zł.

Główna oś sporu z ubezpieczycielem polega na tym, że PZU na Życie w swej linii argumentacji opiera się na wewnętrznych zarządzeniach, na podstawie których bez udziału ubezpieczonego dokonuje waloryzacji kwot wypłacanych świadczeń, wykorzystując do tego celu samodzielnie opracowany przez ubezpieczyciela wskaźnik urealnienia kwot obecnie wypłacanych do tych, które były wpłacane w latach 70-tych i 80-tych, tj. jeszcze przed bądź w trakcie zjawiska hiperinflacji, która dotknęła i wywróciła do góry nogami wartość siły nabywczej polskiego pieniądza.

W swoich założeniach PZU na Życie zapomina, że ubezpieczeni nie biorą czynnego udziału w ustalaniu przyjmowanego uchwałami Zarządu PZU na Życie wskaźnika urealnienia wypłacanych świadczeń.

W prowadzonych rozmowach w ubezpieczycielem, jako Kancelaria podnosimy szereg zarzutów w stosunku do kwot wypłacanych przez PZU na Życie. Jednym z podstawowych zarzutów jest właśnie fakt, że zastosowany przez PZU na Życie S.A. wskaźnik urealnienia wypłacanej kwoty świadczenia pośmiertnego nie stanowi jego urealnienia odpowiednio do siły nabywczej pieniądza w roku, w którym wpłacana była początkowa składka przez ubezpieczonego.

W prowadzonych postępowaniach przedstawiam ubezpieczycielowi własne metody wyliczeń, które stosowane są powszechnie w sporach z PZU na Życie w zakresie wypłaty świadczeń pośmiertnych osobom uprawnionym czy też uposażonym. Praktyka takich rozmów z Ubezpieczycielem jest różna, jednak w znakomitej części spraw koniecznością wypłaty świadczenia pośmiertnego adekwatnego do zmiany wartości siły nabywczej pieniądza przez ostatnie dziesięciolecia jest przeprowadzenie skutecznego postępowania sądowego w procesie o zapłatę.

W swym stanowisku przedstawiam argumenty, zgodnie z którymi waloryzacja świadczenia pośmiertnego powinna mieć miejsce w związku z obiektywnymi wskaźnikami gospodarczymi, takimi jak np. siła nabywcza pieniądza czy też wysokość ceny gruntów obowiązująca w dacie zawarcia ubezpieczenia, jak i dzisiaj. W tym zakresie zawsze opieram się na obiektywnych wskaźnikach, które publikowane są w komunikatach Prezesa GUS. Odpowiednio zastosowana metoda waloryzacji świadczenia pośmiertnego pozwala na wypłatę świadczenia przez PZU na Życie znacznie przewyższającego świadczenie pośmiertne wypłacane przez ubezpieczyciela.

Moja rada dla osób, które nie są zadowolone z wysokości wypłaconego przez ubezpieczyciela świadczenia jest taka, by w każdym przypadku sporu z PZU na Życie działać ostrożnie i nie ulegać przedwcześnie pokusie zawierania ugód przedsądowych. Częstokroć ugody te nie wyczerpują całości świadczeń obiektywnie możliwych do uzyskania przez uposażonego.

Co istotne, podstawą prawną powództw o zapłatę odpowiedniego świadczenia przez PZU na Życie jest każdorazowo treść polisy, wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia rent odroczonych w zw. z art. 3581 § 3 KC. Zgodnie z treścią art. 3581 § 3 KC, w razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zmienić wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pieniężnego, chociażby były ustalone w orzeczeniu lub umowie.

Jako radca prawny zajmujący się tematyką umów ubezpieczenia rent odroczonych, roszczenie dotyczące wypłaty świadczenia pośmiertnego, które zostało oparte na dokonaniu odpowiedniej waloryzacji jest aprobowane przez orzecznictwo sądowe. W tym zakresie wskazuję na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2000 roku, sygn. akt I CKN 720/98, zgodnie z którym „nominalne sumy składek uiszczonych ubezpieczycielowi w ramach umowy ubezpieczenia rent odroczonych mogą być waloryzowane na podstawie art. 3581 § 3 k.c.; ujemne skutki spadku wartości pieniądza nie mogą obciążać tylko jednej strony zawartej umowy; stąd sądy orzekające, dokonując przerachowania świadczenia pieniężnego, powinny uwzględniać interesy obu stron umowy (…)”. W tej materii w drodze analogii można zastosować również dyrektywy interpretacyjne wskazane w uchwale Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 10 kwietnia 1992 r., III CZP 126/91.

Oczywiście, liczba orzeczeń sądowych wykorzystywana przeze mnie w procesach o zapłatę jest bardzo liczna, jednak stanowi ona przedmiot treści konkretnego powództwa. W treści powództwa orzeczenia opisywane w taki sposób, by przekonać Sąd do przedstawianych racji uprawnionego do świadczenia pośmiertnego.

Jeśli posiadasz problem związany z nieodpowiednią według Ciebie kwotą wypłaconego świadczenia pośmiertnego związanego z ubezpieczeniem renty odroczonej, nazywanej również rentą natychmiast płatną, zachęcam Cię do kontaktu z Kancelarią Radcy Prawnego pod numerem tel.: 690 539 512. Wieloletnia praktyka w zakresie dochodzenia odpowiedniej wysokości świadczenia pośmiertnego daje nadzieję na uzyskanie argumentów w rozmowach z ubezpieczycielem i wypłatę adekwatnego do okoliczności wartości świadczenia.

 

Kontakt

separate

 

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

DAWID RZESKI

tel. 690 539 512

 

ul. gen. Bema 6, 89-200 Szubin

 budynek Przychodni "Medyk", pokój nr 14

 

------------------------------------

 

ODDZIAŁ KANCELARII W ŻNINIE

-

Plac Wolności 5, 88-400 Żnin

 

------------------------------------

 

 

ODDZIAŁ W WĄGROWCU

-

ul. Kościuszki 28, 62-100 Wągrowiec

 

 -------------------------------------

                                                                                                                                   

ODDZIAŁ W CHODZIEŻY

-

ul. Gościnna 1, 64-800 Chodzież

 

 -------------------------------------

                                                                                                                                   

ODDZIAŁ W GNIEŹNIE

-

os. Wł.Łokietka 29, 62-200 Gniezno

 

 

 

 

Copyright © 2015 Dawid Rzeski - Kancelaria Radcy Prawnego

Projekt i wykonanie: Strony internetowe REMEDIA