Drukuj

Przez zasiedzenie nieruchomości posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat 20 (posiadanie nieruchomości w dobrej wierze) jako posiadacz samoistny, bądź lat 30 (posiadanie w złej wierze).

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia może złożyć każdy zainteresowany.

 

Gdyby zainteresowany nie znał, bądź nie wskazał innych zainteresowanych orzeczenie w przedmiocie stwierdzenia zasiedzenia może zapaść dopiero po wezwaniu innych zainteresowanych przez ogłoszenie.

 

W ogłoszeniu tym powinny zostać zawarte:

 

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 1997 r., sygn. akt I CKU 55/96: ,,przepis art. 610 § 1 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że do orzeczenia zasiedzenia stosuje się odpowiednio przepisy o stwierdzeniu nabycia spadku. W szczególności zastosowanie mają przepisy 670 § 1 kodeksu postępowania cywilnego (badanie przez sąd z urzędu kto jest spadkobiercą) oraz art. 677 § 1 kodeksu postępowania cywilnego (treść postanowienia) nakładające na sąd obowiązek działania z urzędu. Niewyjaśnienie przeciwko komu biegło ewentualne zasiedzenie, brak ustaleń charakteru posiadania przez wnioskodawczynię, jej dobrej bądź złej wiary, jest rażącym naruszeniem wymienionych przepisów prawa.”

 

Ogłoszenie ma na celu nakłonienie zainteresowanych do zaangażowania w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia i zwrócenie uwagi, że w razie niedopełnienia obowiązku wzięcia udziału w sprawie skutkiem może być pominięcie zainteresowanego w postanowieniu, które uwzględniało będzie wniosek o stwierdzenie zasiedzenia.

 

Ogłoszenie jest umieszczane w piśmie poczytnym na całym terytorium państwa i podane do publicznej wiadomości w sposób jaki jest lokalnie przyjęty w miejscu, gdzie położona jest nieruchomość. Ponadto powinno być ono utrwalone tak, by możliwy był do niego stały dostęp.

 

Po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia sąd wyznaczy termin rozprawy o stwierdzenie zasiedzenia.

 

Stwierdzając zasiedzenie sąd wymienia w nim: osobę, która nabyła własność nieruchomości z chwilą upływu terminu zasiedzenia oraz datę, w której nastąpiło zasiedzenie.

 

Prawomocne postanowienie o stwierdzeniu zasiedzenia stanowi podstawę wpisu osoby, która nabyła własność jako właściciela w księdze wieczystej.

 

Koszty poniesione na ogłoszenie stanowią wydatki w rozumieniu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Cofnij